کتاب «فرازهایی از زندگی شهید قاسم صادقی گرمه»

یکی از این آثار است که مؤلف در این یادنامه سعی داشته با گردآوری خاطراتی به مرور بخش‌هایی از زندگی آن شهید والامقام بپردازد و مخاطب را با ابعاد شخصیتی و روحیات آن شهید در چارچوب شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان آشنا سازد.
جلد سیزدهم ایثارنامه به عبارت دیگر نگاهیست به زندگی آن شهید از منظر نزدیکترین اشخاص و اطرافیان وی که در طول زندگی ارزشمند و افتخارآفرین او تا لحظه عروج الهی ، شاهد رشد و تعالی وی بوده اند.
«مریم عرفانیان» مؤلف کتاب ، در بخش آغازین کتاب به معرفی شخصیت و خلاصه ای از زندگی آن شهید پرداخته است و در ادامه با بیان خاطرات ناب از آن شهید سعی داشته پس از کسب شناخت و معرفت نسبت به آن شهید، نگرش وی در ذهن مخاطب نهادینه گردد. بدینگونه مخاطب با همزاد پنداری و احساس نزدیکی بیشتری نسبت به زندگی خود و آن شهید نگاه کرده و به الگوهای رفتاری آن شهید توجه خواهد داشت و تأثیر بخصوصی از خصایص اخلاقی و رفتاری آن شهید خواهد پذیرفت.

*
عنوان فروست :ایثارنامه (مجموعه یادنامه شهدای خراسان رضوی)
تهیه و تولید :معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی
مجری طرح :اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی
گردآوری و بازنویسی :مرضیه ظریف بروجردیان
ویراستار :سید محمد آریا نژاد