دیالمه

کتاب «دیالمه» از یک مقدمه و 18 فصل و دو پیوست تشکیل شده است. خانه پدری، نوجوانی، ورود به دانشگاه فردوسی مشهد، خانه خیابان پاستور، اساتید اندیشه، مشهد در اوایل دهه 50، روش‌ مبارزه، سفر سیستان، فعالیت کوتاه در سپاه و حزب جمهوری اسلامی، مجمع احیای تفکرات شیعی، دیالمه و امام خمینی، دیالمه‌ی خطیب: نگاهی به سخنرانی‌های شهید دیالمه، دیالمه و نقد چهره‌ها: مهندس بازرگان، دکتر سروش، مهندس میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و بنی صدر، دیالمه و انجمن حجتیه، اولین مجلس؛ جوان‌ترین نماینده: انتخابات اولین مجلس شورای اسلامی و شهادت عناوین 18 گانه این کتاب هستند که به صورت مستند از سوی خانواده، نزدیکان، دوستان و همراهان شهید دیالمه بیان می شود.