آثار شهید عبدالحمید دیالمه

در مقدمه «مرکز تدوین مرکز نشر آثار و اندیشه‌های شهید دیالمه» بر کتب چاپ شده اخیر شهید آمده است: «دیالمه با نگاه جامعی که به ضعف‌های فکری و انحرافات موجود در جامعه آن روز داشت چاره را در دو حرکت همسو دید: ۱. تدوین مفاهیم صحیح دینی و تبیین آن برای نسل جوان، ۲. به نقد کشیدن افکار واندیشه‌های انحرافی و التقاطی. «معیاردهی» ویژگی برجسته کلاس‌های درس شهید دیالمه است که مخاطبانش را با شاخص‌ها و موازین دینی آشنا کند تا در دام گروه‌ها و جریان‌های ضد اسلامی مطرح آن روز جامعه گرفتار نشوند.»
این ناشر با همکاری مرکز نشر آثار و اندیشه‌های شهید دیالمه تاکنون ۹ کتاب از مباحث این اندیشمند جوان و انقلابی را در قطع پالتویی منتشر کرده است و در سال جاری ۹ اثر و سخنرانی‌های منتشر نشده وی را نیز منتشر می‌کند. عناوین ۹ کتاب منتشر شده از شهید دیالمه عبارتند از:
۱. انتظار، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم (۱۵۶ صفحه)

۲. زهد و آزاداندیشی، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم (۷۲ صفحه)
۳. فقر، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم (۵۲ صفحه)
۴. شفاعت، ضابطه حرکت بر اصرط مستقیم (۶۰ صفحه)
۵. صیرورت انسان بر صراط مستقیم (۹۰ صفحه)
۶. امام، ضابطه حرکت بر صراط مستقیم (به انضمام بحثی درباره ولایت فقیه) (۶۰ صفحه)
۷. توکل، ضابطه حرکت بر صرط مستقیم (۶۶ صفحه)
۸. صبر، ضابطه حرکت بر صرط مستقیم (۴۸ صفحه)
۹. انسان خلوت و خلوت انسان (۸۰ صفحه)
که از این میان، چهار کتاب «صبر»، «امام»، «انتظار» و «انسان خلوت و خلوت انسان» به چاپ دوم رسید.