آثار شهید سیدمحمدتقی حسینی طباطبایی

کتاب ها:
۱- احسن البیان فی شرح منتهی المیزان
۲ – منتهی المقال
۳ – علم الصرف
۴ –علم النحو
۵-شرح لمعه

مقالات :
۱ –مقدمه تفسیر
۲ –جریان زابل به طورفهرست تازمان حاضر
۳ – مناظره مامون با دانشمندان اهل سنت
۴ – یادداشتهای قرآنی و روایی
۵ – طرحی برای تبلیغ
۶ – تقریرات دروس فقه و اصول
۷ – یادداشتهای فلسفی از حکمت بوعلی
۸ – سیستان و دانشمندان آن
۹ – انسان یا محرکه تنازع عقل و نفس
۱۰ – طرح موسسه تبلیغات دینی زابل
۱۱ – طرح تاسیس صندوق قرض الحسنه
۱۲ –نوشته های فرآنی برای حفظ
۱۳ – الاحادیث الوارده عن رسوا الله فی حق المهدی من طرق العامه علی نحو اجمال