محمدتقی مصباح یزدی و غلامرضا گلی زواره
نشر مؤسسه پژوهشی امام خمینی
قم، 1388
این اثر در بر دارنده مطالبی مرتبط با زندگی، اندیشه و خدمات علمی و فرهنگی شهید مطهری است که آیت ا... مصباح یزدی در سخنرانی ها یا آثار خود به آن ها اشاره داشته است.

ارتباط به شهید