سید احسان جوانمرد
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تهران، 1386
در این کتاب نقش و جایگاه شهید مطهری و اندیشه ایشان در رویدادهای انقلاب اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته است و تأثیرگذاری او چه در دوره قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن، مورد توجه واقع شده است.

ارتباط به شهید