محمد خردمند
انتشارات امیرکبیر
تهران، 1385
در این مجموعه، شرح حال شهید مطهری و برخی سخنان و خاطرات و نوشته های دوستان، آشنایان و شاگردان ایشان گرد هم آورده شده است.

ارتباط به شهید