علی باقی نصرآبادی
نشر سپهر اندیشه
تهران، 1381

ارتباط به شهید