امام حسین از دیدگاه شهید مطهری

علی باقی نصرآبادی
نشر سپهر اندیشه
تهران، 1381