قدرت ا... قربانی و بیوک علی زاده
پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی
قم، 1385
نگارندگان در این کتاب، دو بعد مهم اندیشه مطهری، یعنی دین و سیاست را با زبان ساده در 12 فصل برای خوانندگان توصیف کرده اند و هدف تنها ارائه شرحی مختصر و مفید از اندیشه دینی- سیاسی مطهری بر اساس آثار اوست تا مدخلی باشد برای ورود به اندیشه کلامی، فلسفی، عرفانی و غیره وی.

ارتباط به شهید