بر فراز اندیشه، روایتی از جلوه استادی شهید مطهری در دانشگاه

علی تاجدینی دفتر نشر معارف
تهران، 1382
استاد مطهری تقریبا نیمی از مدت حرفه ای فعالیتش در حوزه علم را در دانشگاه گذراند. در این اثر، نویسنده در نه بخش، جنبه های گوناگون زندگی استاد مطهری در رابطه با دانشگاه و دانشگاهیان را تبیین کرده است.