دولت و فرهنگ دینی: با تأکید بر دیدگاه های استاد شهید مرتضی مطهری،

فروغ کاظمی و دیگران
مؤسسه فرهنگی هنری عرش پژوه
تهران، 1384.