نسبت آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی استاد شهید آیت ا... مطهری،

محمدعلی سوادی
مؤسسه فرهنگی منهاج،
تهران، 1384
این کتاب در 12 فصل سامان یافته است که مباحثی همچون تعریف آزادی، آزادی فکر و عقیده، مسئولیت اجتماعی، گستره های آزادی فردی، عدالت اجتماعی و موارد تحدید آزادی را در برمی گیرد.