جمعیت فداییان اسلام به رهبری نواب صفوی با دغدغه مذهبی شکل گرفت و تحت رهبری خردمندانه‌ ایشان با مظاهر استبداد و استعمار جنگید. اعدام انقلابی اشخاص وابسته‌ای همانند رزم‌آرا، هژیر و ... که مانع اصلی بر سر راه ملی شدن صنعت نفت بودند، بخشی از کارنامه درخشان فعالیت این گروه است. آنان بدون شک در ملی شدن صنعت نفت سهم عمده‌ای داشتند. این کتاب درصدد است تا یک دهه مبارزه فدائیان اسلام را تحت رهبری نواب برای خواننده بازگو کند.

نمایه