این کتاب به طور خلاصه و با زبانی ساده و روان به زندگانی شهید نواب صفوی پرداخته است. این اثر در شناساندن زوایای گوناگون این شخصیت برای مخاطب جوان و نوجوان مثمر ثمر باشد.

نمایه