راوی خاطرات در این کتاب، خانم نیره‌السادات احتشام رضوی همسر شهید نواب است که در اوج فعالیت‌های سیاسی وی در کنارش بوده و در این زمینه خاطرات ارزشمندی نقل کرده است. این کتاب از آن جهت جالب است که نزدیک‌ترین فرد به نواب به تشریح زندگی شخصی و درونی و اخلاق و رفتار فردی وی پرداخته است.

نمایه