« غربت قربان »

 نویسنده کتاب در بخش های از کار از جمله لحظات پایانی زندگی دنیوی شهید، با عنایت به شناختی که از شهید داشته از قوه خیال بهره گرفته و به ذهن خوانی او پرداخته است.
خواننده در این کتاب، غربت قربان و قربان ها را حس می کند. غربتی که در نهایت به قربت می انجامد؛ چرا که نیت قربان نجفی و همرزمانش قربه الی الله بوده است.