https://shohada.org/fa/shahid/content/338738

شناسه خبر: 338738
1400-12-21 12:18

طاقت مردانه

هنوز به سن تکلیف نرسیده بود که تصمیم گرفت روزه ماه رمضان را بگیرد. پسردایی اش هم که هم سن و سالش بود با بشیر همراهی کرد. وسط روز تشنگی و گرسنگی بر نوجوانان غلبه کرد. دیگر داشتند از حال می رفتند. پسردایی روزه اش را افطار کرد اما بشیر حاضر نشد روزه را بخورد. لب هایش از تشنگی خشک شده بود ولی همچنان تحمل می کرد. به هر زحمتی بود تا اذان مغرب طاقت آورد و روزه اش را کامل گرفت.