https://shohada.org/fa/shahid/content/338908

شناسه خبر: 338908
1401-2-10 14:23

شهید عباس پارسایی زاده تا کلاس پنجم ابتدایی در دبس...

شهید عباس پارسایی زاده تا کلاس پنجم ابتدایی در دبستان میرآباد امامقلی تحصیل کرد و به علت فراهم نبودن امکانات دیگر قادر به ادامه آن نشد و ناچار به کمک پدرش به شغل دامداری مشغول شد و خدمت مقدس سربازی را در منطقه بلوچستان در حوالی ایرانشهر طی کرد و در این مدت اغلب با اشرار و ضد انقلاب مبارزه کرد و این منطقه هم چونکه منطقه جنگی و پراضطراری بود انتظار شهادت را داشت واز همان دوران سربازی عاشق شهادت بود از خصوصیات اخلاقی شهید اینکه در کار عبادت ونماز و احکام دین خیلی جدی بود و شاید در هر ساعت چندین بار نام و ذکر خدای تبارک می کرد و در هر جلسه سعی می کرد مردم را به راه راست و بسوی خدا و درستکاری هدایت کند تا می توانست ارشاد می کرد و همیشه که به ماموریت می رفت سفارش می کرد که گر من برنگشتم ناراحتی به خود راه ندهید زیرا من آن وقت به هدف خود رسیدم . والدین شهید به جز چند راس دام دیگر هیچ درآمدی ندارند و باید گفت که نیاز مبرم به کمک دارند حتی ما که خانواده شهیدیم واز زمان به شهادت رسیدن شهید به بعد کینه اشرار در دل تمام اقوام و خویشان ریشه کرده و باعث گردیده که به طور خیلی جدی تر به راه شهید ادامه دهند و دست از نبرد با این از خدا بی خبران برندارند .