https://shohada.org/fa/shahid/content/62213

شناسه خبر: 62213
1400-12-18 04:16

دست نوشته شماره 1 - شهید مرتضی زرهرن

آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می كند در شگفتم من ؛ نمی پاشد زهم دنیا چرا ؟ شهریارا بی حبیب خود نمی كردی سفر این سفر راه قیامت می روی ؛ تنها چرا . . . این شعر به قلم شهید مرتضی زرهرن است