شناسه: 110720

نيکوکاري

در دوران خدمت یکدفعه که ایشان به مرخصی آمده بود از من خواست که همراه وی به تفریح برویم و من نیز پیشنهاد ایشان را نیز قبول کردم و با خودم فکر کردم که حتماً برای تفریح به بابا امان می خواهد برود . برای همین دوربینم را برداشتم تا عکس بگیرم . بعد از مدتی به بیمارستان ارتش رسیدیم و آنجا به عیادت بیماران و مجروحین جنگی رفتیم و با خودم گفتم : حتماً بعد از اینجا به تفریح می رویم که بعد فهمیدم که تفریح او عیادت از مجروحین جنگی و بیماران بوده است .

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه