شناسه: 295515

دست نوشته شماره 1 - شهید خسرو ایروانی

قسمتی‌ازنامۀ‌شهید
من مردجنگم
ما دریک‌جای خیلی خوبی هستیم که زمستان هم می‌شود شنا کرد. این چندتاعکس راکه ازرود خانۀ دزفول گرفته‌ام،می‌فرستم
تا ببینید وضع خواب وخوراک من خوب است.
بازهم می‌‌گویم،ناراحت من نباشید.تاجنگ‌است، من هم مرد جنگم! حالامی‌خواهد عروسی کرده باشم یانه!

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه