شناسه: 338712

آخرین خدافظی

. بنا به گفته خانواده معزز اين شهید، در آخرین مرخصی، با تمام اعضاء خانواده و دوستانش خداحافظی کرد و از آنها خواست تا برایش دعا کنند و وقتی با سؤال دوستانش که «چرا خداحافظی این دفعه با دفعات قبل تفاوت دارد؟» روبرو شد به آنها گفت: «این سفر شهادت است، بازگشتی از این سفر برای من نیست و شما دیگر مرا نخواهید دید

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه