شناسه: 340967

دست نوشته شهید

 

شهادت رالیاقت لازم نیست  معرفت لازم است,منتهی آرزوی هرانسانی رسیدن به کمال است که راه گریز و سریع آن  جهاد در راه اوست ،که هر کسی نتواند این نانوشته راخواند و آنرا تفسیرکند. 

کمال را صلاتیست دورکعتی که  وضویش باخون است و لاغیر،حال هرکسی این وضو نتواند که سرمنزل راه است ،منزل بعدی نیت و قیام است که دعوت میباشد،منزل سوم طی طریق و ذوب الی الله است که کمترکسی به این مقام رسیده . 

گریز دیگر توسل است که بهترین آن نور اعظم دخت خاتم است که تمام راهها بدو ختم شود و راههای دیگر ختم بدین راه است وراه دگر ندارد تمام .مکتوب .

 

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه