شناسه: 342476

خاطره

خصوصیات اخلاقی شهید : همسر شهید می گوید فردی مومن و مسلمان بود و به مردم کمک می کرد و نسبت به خانواده اش هم بسیار خوب بود ما را به راه راست راهنمایی می کرد و نسبت به پدر و مادرش بسیار احترام می نهاد و سفارش وی این بود که در جامعه انسانی خوب باشیم و فرزندان را نماز خوان بار بیاورند .

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه