شناسه: 344071

خاطرات شهید احمد ربیعی

 یکی از خاطرات ایشان با اینکه در سرکوبی چماق بدستان که روز 12محرم به سنجان حمله کردند فعالیت می کرد با این حال وقتی که
آنها رفتند و یکی از اینها را اسیر گرفته بودند و می خواستند او را بکشند ایشان جلو مردم را گرفت و جان او را نجات داد حتی خرج رفتن او را داد.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه